Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Dôležité upozornenie:

Pokiaľ ste výrobok zakúpili v našom internetovom obchode ako spotrebiteľ (nemáte na faktúre uvedené IČO), ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Pokiaľ to nie je vyslovene nutné, neskladajte ochranné fólie z displejov a lesklých častí tiel tovaru a samolepky výrobcu.

V prípade poškodenia tovaru, obalu, ochranných fólii alebo iného poškodenia, alebo v prípade, že bol tovar vrátený nekompletný (neobsahuje príslušenstvo, ktoré bolo súčasťou predajného balenia) má shark.sk podľa § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

V prípade, že ste podnikateľom (máte na faktúre uvedené IČO), tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás NEVZŤAHUJE.

Ako postupovať pri vrátení tovaru v 14 dňovej lehote:

Tovar zasielajte, prosíme, späť, pokiaľ možno, v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar v prípadoch, kedy vrátený tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do procesu jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

1. Vyplnený formulár o odstúpení spotrebiteľa od kúpnej zmlúvy
2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu


Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu prevádzku s textom "Vrátenie tovaru".

SHARK.SK j.s.a.
Vodárenská 6
040 01 Košice

Uvedené doklady musia byť priložené k tovaru.


Viac informácií o odstúpení od zmluvy nájdete v našich obchodných podmienkach v bode č. 3.

Späť do obchodu