Skrýt menu

Zobrazit menu

Nakúpte akýkoľvek tovar z kategórie Súťaž a ste automatický zaradený do súťaže o ceny.

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Vianočná súťaž”

Štatút súťaže „Vianočná súťaž“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži “Vianočná súťaž”, (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

 

Obchodné meno: SHARK.SK j. s. a.

Adresa: Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava

IČO: 51154439

DIČ: 2120614628

E-shop: https://www.shark.sk/

 

II. Čas konania Súťaže

 

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku 4.12.2018 do polnoci 21.12.2019. Žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 7.1.2019.

 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá vytvorí a následne uverejní súťažný komentár na faceboovej stránke Shark.sk: https://www.facebook.com/sharkelektro/ v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do žrebovania. Žrebovať sa bude až 9 výhercov!

 

IV. Pravidlá Súťaže

 

Podmienky účasti v Súťaži:

1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.

2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

 

V. Výhra v Súťaži

 

Výhercovia v súťaži získajú jeden strešný box (Pacline Sport black), šesť počítačových myší (Lenovo 300 Wireless Compact Mouse - WW), jedny slúchadlá (Lenovo Y Gaming Stereo Headset) a jednu počítačovú podložku (Lenovo Legion Mouse Mat). Každý z výhercov má nárok získať len jednu z týchto výhier. Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade vrátenia zakúpeného tovaru výherca stráca nárok na výhru a musí ju bezodkladne vrátiť spolu so zakúpeným tovarom.


 

 VI. Oznámenie o výhre

 

Mená výhercov zverejní organizátor označením ich FB mien v samostatnom novom príspevku na Facebooku. Taktiež ich bude kontaktovať písomne v súkromnej správe na Facebooku, na ktorú sú výhercovia povinní reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výhercovia nebudú na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové žrebovanie s účelom posunutia výhry niekomu inému. Žrebovanie prebehne 7.1.2018.

 

VII. Odovzdanie výhry

 

1. Výhercovia sú povinní poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania ich výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercov požadovať od výhercov súťaže, súhlas so spracovaním ich osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.

2. Poskytnutie týchto údajov výhercov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercov, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercom zánik ich práva na výhru. Údaje výhercov budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľujú výhercovia organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

 

VIII. Strata nároku na výhru

V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte, strácajú nárok na výhru.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

SHARK.SK, dňa 4.12.2018