Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Tovar iba na predajni nie je možné objednať cez eshop!


Štatút súťaže

Pravidlá súťaže Vyhraj PC z limitovanej edície Witcher v hodnote 1599 Eur!

1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľ Súťaže s názvom „Vyhraj PC z limitovanej edície Witcher v hodnote 1599 Eur" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť SHARK COMPUTERS, a.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35726229, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 4029/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia výrobkov a služieb Usporiadateľa.

2. Trvanie súťaže:
Súťaž sa uskutoční v termíne 8
.6. – 8. 7. 2015

3. Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:
 
každá fyzická osoba
•    s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
•    ktorá má viac ako 16 rokov
•    ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel

s výnimkou:

•    zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

4. Podmienky Súťaže:
Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v čase trvania Súťaže nakúpi v kamennej predajni SHARK Computers* alebo cez e-shop www.shark.sk v hodnote aspoň 50 Eur s DPH a následne zaregistruje svoj nákup vyplnením jednoduchého dotazníka zverejneného na stránke usporiadateľa:
http://www.shark.sk/stranky/Vyhraj_ultimatny_herny_pocitac/

Účastník Súťaže je povinný vyplniť všetky polia dotazníka, teda meno, priezvisko, e-mailovú adresu a kód dokladu. V prípade nákupu v kamennej predajni je potrebné uviesť ID pokladničného dokladu začínajúce PH....., v prípade nákupu cez e-shop je potrebné uviesť číslo faktúry.  Každý doklad môže byť v súťaži registrovaný len raz, opakované registrácie jedného dokadu budú zo Súťaže vylúčené. Účastník Súťaže však môže do Súťaže registrovať viacero rôznych dokladov. Čím viac nákupov Účastník Súťaže uskutoční, tým väčšiu má šancu vyhrať.

 

Účastník súťaže je povinný si registrovaný doklad (pokladničný blok/faktúra) ponechať a v prípade výhry sa ním preukázať.

 

*kamenné predajne SHARK Computers, a.s.

SHARK Polus City Center, Vajnorská 100, Bratislava

SHARK Aupark, Einsteinova 18, Bratislava

SHARK Avion Shopping Park, Ivanská cesta 16, Bratislava

SHARK OC MAX, F. Urbánka 9, Trnava

SHARK OC TESCO Galéria, Bratislavská 5B, Nitra

SHARK OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, Trenčín

SHARK Aupark, Veľká Okružná 59A, Žilina

 

5. Žrebovanie:
Žrebovanie súťaže bude prebiehať v 2 fázach pod dohľadom 2 zamestnancov Usporiadateľa.


1. žrebovanie sa uskutoční 23. 6. 2015 zo všetkých registrovaných nákupov zrealizovaných v období od 8. 6. do 22. 6. 2015.

2. žrebovanie sa uskutoční 9. 7. 2015 zo všetkých registrovaných nákupov zrealizovaných v období  od 23. 6. do 8.  7. 2015.

6. Výhra:
Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné Výhry:
2 x PC z limitovanej edície Witcher v hodnote 1599 Eur


7. Oznámenie výhry:
Usporiadateľ zverejní meno Výhercu v deň žrebovania na svojej webovej stránke. Následne bude Výhercu kontaktovať e-mailom.

Výhra bude Výhercovi odoslaná prostredníctvom kuriéra na adresu, ktorú Výherca poskytne Usporiadateľovi do 14. dní od žrebovania.

V prípade ak sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s Výhercom do 1. týždňa od zverejnenia Výhercu, prebehne náhradné žrebovanie.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú Výhru boli splnené, alebo nie. Výhru nemôžu získať Súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre Výhru.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím Výhry, vzdá sa Výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, Výhru získava vyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje
Každý Účastník udeľuje registrovaním v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho meno, priezvisko a email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním v Súťaži ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane
Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
 
V Bratislave dňa 8.6. 2015